Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Enerji İşçileri Sendikası Genel Başkanı Mahmud Altunsoy, Aksa Çukurova Doğalgaz Dağıtım işçilerinin yaşadıkları mağduriyete karşı emekçilere destek verdi.

Enerji İşçileri Sendikası Genel Başkanı Mahmud Altunsoy, AKSA Çukurova Doğalgaz Dağıtım şirketine, işçilerine yapmış olduğu mobbingten dolayı tepki gösterdi.

AKSA ÇUKUROVA DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. BASKICI POLİTİKASINA DEVAM EDİYOR

Altunsoy, "AKSA Çukurova Doğalgaz Dağıtım A.Ş. çalışanları, yıllardır sergiledikleri emeklerinin maddi ve manevi karşılıklarını yeterince alamamış, sendikal arayış noktasında bir araya gelerek başta Anayasa olmak üzere 6356 sayılı Kanun, ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü)’nun 87 sayılı sözleşmesi ve diğer ulusal ve uluslararası hukukun sunduğu haklardan yararlanmak istemişlerdir. AKSA Çukurova Doğalgaz Dağıtım A.Ş. çalışanları, arayışları neticesinde Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Enerji İşçileri Sendikamıza ulaşmışlar ve üyelik başvurularıyla Sendikamız çatısı altında birleşerek sendikal hak ve menfaatlerinin sağlanması, korunması ve gözetilmesi noktasında harekete geçmişlerdir." diyerek, içeride üyelerine yönelik baskılarına devam ettiğini söyledi. 

ÇALIŞANLARIN SENDİKAL HAKLARINA SAYGI DUYUN!

Çalışma Genel Müdürlüğü’ne toplu iş sözleşmesi yapabilmek adına yetki başvurusunda bulunduğunu belirten Altunsoy, "Enerji İşçileri Sendikamız, kısa sürede teşkilatlanan AKSA Çukurova çalışanlarının yasanın aradığı gerekli ve yeterli üye çoğunluğunu sağlaması üzerine 26.05.2022 tarihinde Çalışma Genel Müdürlüğü’ne toplu iş sözleşmesi yapabilmek adına yetki başvurusunda bulunmuştur. Çalışma Genel Müdürlüğü’nün tetkiki neticesinde 6356 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatın aradığı gerekli şartları yerine getirmiş olan Enerji İşçileri Sendikamız’a 31.05.2022 tarihli yazı ile yetki başvurusunun olumlu yetki tespiti sonucu 02.06.2022 tarihinde bildirilmiştir. " dedi.

Altunsoy, sözlerine şu şekilde devam etti;

Sendikal hak ve özgürlüklerin sabote edilmesinin, işçi iradesinin etkilenmesinin önüne geçilmesi daha özgür, daha iradî tercihlerin sağlanabilmesi adına, sendika üyelik işlemlerinin e-devlet kapısına taşınmış olması nedeniyle işçilerin sendikal iradelerinden habersiz kalan işveren taraf, Sendikamızın elde etmiş olduğu olumlu yetki tespiti ile sendikal iradeden haberdar olmuş, bunun üzerine bir panik ve tedirginlik havasına bürünmüştür. Söz konusu olumlu yetki tespitinin işveren tarafa tebliği akabinde vekilleri marifetiyle 06.06.2022 tarihinde yetki tespitine itiraz ederek sendikal sürecin askıya alınmasına sebebiyet vermiştir. Elbette ki hak ve özgürlüklerin kullanımı önemli olduğu kadar, kullanım şekli ve ilgili hakkın hukuka uygun elde edilip edilmediğinin hukuksal denetimi de bir o kadar önemlidir. İşveren tarafın, Kanun’un kendisine tanımış olduğu itiraz yetkisini kullanarak, sendikal sürecin ve üyelik iradelerinin şeffaf, adil ve demokratik esaslara dayalı olarak yargı eliyle tespit ettirme arzusuna saygı duyduğumuzu özellikle belirtmek isteriz. Her ne kadar yetki tespitine yapılan itiraz ile AKSA Çukurova çalışanlarının ve Enerji İşçileri Sendikamızın haklarının akamete uğratılması söz konusu ise de aynı kanunun bizlere tanımış olduğu hak ve yetkileri kullanmak için gayret gösterirken, işveren tarafa tanınan itiraz yetkisine karşı da saygımızı yitirmemiz düşünülemez.
 
Bu noktaya kadar demokratik, sosyal bir hukuk devletinin işleyişi kapsamında gördüğümüz iş ve işlemlerin, AKSA Çukurova çalışanlarından, sendikal sürece ilgi gösteren, hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi noktasında irade gösteren isimler üzerinde işveren tarafın baskı ve yıldırma politikaları sergilemeye başlaması bizleri derinden üzmüştür. İşçilerin farklı illere görevlendirilmeleri, kurmuş oldukları yaşam düzenlerinin bir gecede değiştirilmeye mecbur bırakılmasının kabulü mümkün değildir.
 
Çalışanın refah ve çalışma barışı arayışını, 21. asrın Türkiye’sinde üretim ekonomisine katkı sunan sendikacılık anlayışımızdan mahrum bırakması anlaşılır değildir. Her zaman uzlaşmacı ve sağduyu ile sürdürdüğümüz faaliyetlerimiz ile köhne sendikacılık anlayışında devrimler gerçekleştirerek çalışma hayatının ilerlemesi ve gelişmesi noktasında gayret sarfediyoruz. Menfaatperest sendikalar ve sendikacılık anlayışıyla mücadele ederken, köhne sendikacılık anlayışının işveren taraf nezdinde oluşturduğu olumsuz algının da değişmesi mücadelesini veriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin üretim ekonomisinin aktörleri olan işçi dostlarımızın çalışma hayatında ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerinin tanımış olduğu hak ve özgürlüklerinin engellenmesi bu aziz vatanın ekonomisinin dinamoları olan işçilerin asla ve asla hak etmediği bir yaklaşımdır.
 
Sendikalı çalışma düzeni, yalnızca işçi hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi noktasıyla sınırlı değildir. Çalışma barışının tesisi ve korunması, işçilerin maddi ve manevi tatmininin birlikte sağlanmasıyla verimliliğin artması sendikalı çalışma düzeninde mümkündür. İşçi ile işveren arasında iletişim köprüsü vazifesi icra eden Enerji İşçileri Sendikamız, yetkili olduğu işyerlerinin büyüme ve gelişme hedeflerine ulaşması, büyüyen işyerlerinin çalışanının da sosyal ve ekonomik büyümeden pay almasını sağlayan çözüm ortağıdır. Enerji İşçileri Sendikası, işçinin hak ve menfaatlerini koruyup gözetirken, işverenin de mahvına sebep olmaktan imtina eder, sürdürülebilir istihdam ve sürdürülebilir refah ile çalışma barışına, üretim ekonomisine katkı sunar.
 
Enerji İşçileri Sendikası geliştirmiş olduğu sosyal sendikacılık anlayışıyla, aidat sendikacılığına son vermiş, menfaatperest sendikalar ve sendikacılık ile oluşan olumsuz sendika anlayışını yerle bir etmiştir. Bu kapsamda AKSA Doğalgaz idarecilerin bir sendikal süreçle karşılaşması karşısında vermiş oldukları hukuka aykırı tepki sahip oldukları sendikalara bakış açıları nedeniyle olduğu tarafımızca düşünülmektedir. İşveren tarafın, Enerji İşçileri Sendikası’nı tanımalarını, sağduyu ve itidal ile işçilerin mağduriyetini ortadan kaldıracak çözüm adımlarını birlikte atabilmeyi umuyoruz.
 
Enerji İşçileri Sendikası olarak çağrımızdır;
 
AKSA Doğalgaz, BİZİMLE birlikte, sendikalı çalışma ortamında huzur ve sükunetin hakim olduğu, işçilerin mutlu ve yüksek motivasyon ile çalışma hayatına katıldığı, maddi ve manevi tatmin ile aidiyet hissinin sağlamlaştığı bir işyeri olarak verimliliğini arttıracaktır. İşveren tarafın bu refah ve huzurdan ne kendilerini ne de işçi dostlarımızı mahrum bırakmamalarını temenni eder, hukuka uygun çözüm noktasında buluşmayı dileriz.

CHP’li Engin Altay’da EYT açıklaması CHP’li Engin Altay’da EYT açıklaması