İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 1 Temmuz 2022'de bitiyor.

KTÜ'ye 3 personel alınacak KTÜ'ye 3 personel alınacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alımı gerçekleştirecek. Bunun için duyuru yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi başvuru şartlarını da açıkladı. 

Başvuru yapmak isteyen adaylar başvuru şartlarını ve gerekli belgeleri haberimizde bulabilir.

Başvuru şartları nelerdir?

1 Temmuz 2022'de bitecek olan başvurular için koşulları araştıran adayların aşağıdaki koşullara sahip olmaları gerekiyor.

1. Türk vatandaşı olmak.

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

7. İlan edilen memur kadroları için, mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türünden, yukarıdaki tabloda belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

8. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

Adayların sözlü mülakata katılabilmeleri için ise 1 Temmuz'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor. 

Başvuru için gerekli belgeler nelerdir?

Sınava girmek isteyen adaylar kurumumuzdan veya https://www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru yaparak BAŞVURU FORMUNU imzalamak üzere indirecekler ve aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

1.Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve aslı ibraz edilmek kaydıyla kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik edilebilir),

3. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı (1 Adet)

4. Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik edilebilir),

5. Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

6. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

7. Biyometrik fotoğraf (başvuru formuna yapıştırılacak) (1 Adet)