Sendika, genellikle belirli bir meslek veya endüstride çalışan işçilerin haklarını korumak ve iyileştirmek için bir araya geldikleri örgütlü bir grup veya birliktir. Sendikalar, üyelerinin iş koşullarını, ücretlerini ve diğer sosyal haklarını müzakere eder ve savunur.

SOSYAL SENDİKACILIK NEDİR?

Sosyal sendikacılık, sendikaların sadece üyelerinin işyerindeki haklarını değil, aynı zamanda genel toplumsal ve ekonomik adalet konularını da ele aldığı bir sendikal yaklaşımı ifade eder. Bu yaklaşım, işçi sınıfının sadece ekonomik taleplerine değil, aynı zamanda toplumun genel refahına ve sosyal adaletine katkı sağlamaya odaklanır. Sosyal sendikacılık, işçi hakları mücadelesini sadece işyerinde değil, aynı zamanda genel toplumsal dönüşüm ve adalet mücadelesi olarak görür.

İstanbul İş Hukuku Avukatı | En iyi iş hukuku avukatı | 0507 551 87 38

Avrupa'da sosyal sendikacılığın örnekleri:

  • İşçi sendikaları: İşçi sendikaları, üyelerinin çalışma koşullarını iyileştirmek ve haklarını korumak için mücadele ederken, aynı zamanda genel toplumsal adalet ve refah için de çalışırlar.
  • Toplumsal hareketler: Bazı toplumsal hareketler, sosyal sendikacılık ilkelerini benimseyerek, sadece işçilerin değil, toplumun genel refahını da amaçlarlar. Örneğin, geniş kapsamlı grevler veya protestolar aracılığıyla sosyal adalet ve ekonomik eşitlik için mücadele edebilirler.
  • Sivil toplum örgütleri: Sivil toplum örgütleri, sosyal sendikacılık ilkelerini benimseyerek, çeşitli toplumsal sorunlarla mücadele ederler. Örneğin, evsizlikle mücadele eden bir dernek veya eğitim hakkını savunan bir vakıf, sosyal sendikacılık ilkelerini uygulayan örgütlerdir.

50,300+ Trade Union Stock Photos, Pictures & Royalty-Free Images - iStock |  Workers, Union, Icon trade union

Türkiye'de sosyal sendikacılığın örnekleri:

  1. Hak İş Sendikası (HAK-İŞ): Türkiye'deki sendika hareketinin önemli bir parçasıdır. Özellikle kamu ve özel sektörde çalışan işçilerin haklarını savunur. Kuruluşu 1952'ye dayanır ve çeşitli sektörlerdeki işçileri temsil eder.
  2. Enerji İş Sendikası (ENERJİ-İŞ): Enerji üretimi, iletimi ve dağıtımı gibi alanlarda çalışan işçilerin haklarını savunmak ve çıkarlarını korumak amacıyla faaliyet gösterir. Bu sendika, enerji sektöründeki çalışanların çalışma koşullarını iyileştirmek, ücretlerini belirlemek ve diğer sosyal haklarını müzakere etmek için çeşitli etkinlikler düzenler ve hukuki süreçlerde temsilcilik yapar.
  3. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ): Türkiye'nin en büyük işçi sendikalarından biridir ve çeşitli sektörlerde çalışan milyonlarca işçiyi temsil eder. TÜRK-İŞ, işçilerin haklarını savunmak ve çalışma koşullarını iyileştirmek için faaliyet gösterir.
  4. Türk Kamu-Sen: Kamu çalışanlarının haklarını ve çıkarlarını savunan bir sendika konfederasyonudur. Kamu-Sen, devlet memurları, öğretmenler, sağlık çalışanları ve diğer kamu sektörü çalışanlarını temsil eder.
  5. Eğitimciler Birliği Sendikası (EĞİTİM-BİR-SEN): Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı bir sendika olup, eğitim çalışanlarının hak ve menfaatlerini en iyi şekilde korumak ve geliştirmek hedefiyle kurulmuştur.

Bu sendika ve hareketler, Türkiye'deki sosyal sendikacılığın önemli örnekleridir ve işçi hakları, toplumsal adalet ve ekonomik eşitlik gibi konularda faaliyet gösterirler.

HAK-İŞ KONFEDERASYONU 

Türkiye'nin ikinci büyük işçi konfederasyonu olan Hak-İş, belli prensipler doğrultusunda yeni ve orijinal bir ses olarak Türk Sendikacılığına adımını atmış, bugüne değin bu özelliğini prensiplerine bağlı kalarak ve istikrarlı bir çizgi takip ederek sürdüre gelmiştir. 21 üye sendikası bulunmaktadır.

HAK-İŞ YÖNETİM KURULU - HAK-İŞ Konfederasyonu

Hak-İş'in diğer sendikalar ve tüm demokratik kitle kuruluşları ve meslek örgütleri ile dayanışma faaliyetleri, birlikte mücadele çağrıları, ortak eylem kararları, kamuoyu oluşturmaya yönelik kampanyaları, sendikaların başarılı sözleşmeleri, kararlı grevleri ve etkin eylemleri yoğun eğitim faaliyetleri Hak-İş'in iz bırakan çalışmalarından olagelmiştir. 

ENERJİ İŞ SENDİKASI 

Türkiye'de sadece enerji iş kolunda değil bütün iş kollarında bulunan sendikalara emekçinin hakkının nasıl ve ne şekilde savunulacağını göstermek ve bütün emekçilerin çalışma hayatında barış ortamını sağlayan, işçileri temsil eden bir sendika olan Enerji İş Sendikası, enerji üretimi, iletimi ve dağıtımı gibi alanlarda çalışan işçilerin haklarını savunmak ve çıkarlarını korumak amacıyla faaliyet gösterir. Bu sendika, enerji sektöründeki çalışanların çalışma koşullarını iyileştirmek, ücretlerini belirlemek ve diğer sosyal haklarını müzakere etmek için çeşitli etkinlikler düzenler ve hukuki süreçlerde temsilcilik yapar.

Misyon ve Vizyonu

Enerji-İş Sendikası, kendi ifadeleriyle;

Misyon

Kurulmuş olduğumuz iş kolunda yarım asırdır süregelmiş olan sendikal tekelleşmeyi sona erdirmek.

Tekelleşmenin sebep olduğu bütün hak kayıplarına son vermek ve emekçinin alın terinin her damlasının hakkını kendisine verilmesini sağlamak.

İşçi-işveren arasındaki iletişim problemlerinin tamamına son vermek ve bu problemler neticesinde uzaklaşılmış olan şeffaflık ilkesini yeniden tayin etmek.

Sözleşme aşamalarında her iki tarafında kazanmasını sağlamak ve bütün iş kollarında mevcut olan sendikal algıyı yıkmak.

Yenilenen yasal mevzuatlar doğrultusunda sendikal faaliyetlerinde yenilenmesini sağlamak, sendikalar hususunda küf tutmuş bütün algıları temizlemek.

Genç bir sendika kadrosu oluşturup bu mücadelenin sürekli olarak dinamikliğini ve yenilikçiliğini korumak ve yorulmak ibaresine asla yer vermemek.

Vizyon

Enerji iş kolunda bulunan mevcut sendikal algıyı değiştirerek yenilikçi sosyal sendikacılık algısını bulunduğumuz iş koluna adapte etmek.

Sadece enerji iş kolunda değil bütün iş kollarında bulunan sendikalara emekçinin hakkının nasıl ve ne şekilde savunulacağını göstermek ve bütün emekçilerin çalışma hayatında barış ortamını sağlamak.

EMADDER adına 'kademeli emeklilik' TBMM'de yankılandı! EMADDER adına 'kademeli emeklilik' TBMM'de yankılandı!

Emekçinin sosyal refahının taşınması gereken en yüksek seviyeye taşımak ve bu seviyede kalıcılığı sağlamak.

İşçi ve işverenin çatışması şeklinde bir ortamda değil her zaman sağlıklı iletişim yoluyla sorunların çözüm zeminini oluşturmak ve bu seviye içinde kalıcılığı ve sürdürülebilirliği sağlamak.

Emekçinin talebinin, şikayetinin ve sorununun temel alınmadığı hiçbir sözleşme masasında bulunmamak, sözleşmelerin bu kapsam dışına çıkılmadan imza altına alınmasını sağlamak.

Enerji İş Sendikası'nın başarıları arasında:

1. Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi: Sendika, enerji sektöründe çalışan işçilerin çalışma koşullarını iyileştirmek için çaba sarf eder. Bu çabalar, daha iyi çalışma saatleri, güvenli çalışma ortamları ve daha iyi iş güvencesi gibi konuları kapsar.

2. Ücret Artışları: Sendika, üyelerinin daha adil ve yaşamak için yeterli olan ücretler alması için mücadele eder. Ücret artışları ve diğer mali avantajlar, sendikanın üyeleri için önemli başarılar arasında yer alabilir.

3. Sosyal Haklar: Enerji İş Sendikası, üyelerinin sosyal haklarını korumak ve geliştirmek için çalışır. Bunlar arasında sağlık sigortası, emeklilik hakları, yıllık izinler ve diğer sosyal yardımlar yer alabilir.

4. İşçi Haklarının Savunulması: Sendika, üyelerinin işyerindeki haklarını savunmak için etkin bir şekilde çalışır. Bu, işçiye karşı haksız uygulamalara karşı mücadele etmek, işçi disiplini konularında destek sağlamak ve diğer haklarını korumak anlamına gelir.

Bu başarılar, Enerji İş Sendikası'nın üyelerinin refahını artırmak ve enerji sektöründe çalışan işçilerin haklarını korumak için yaptığı çalışmaların sonucudur.

Editör: Zeynep Peksoy