Ticaret Bakanlığı, enflasyon düzeltmesinin Türk Ticaret Kanunu'na etkileri dikkate alınarak uygulamada birliğin sağlanması ve yaşanan tereddütlerin giderilmesi amacıyla düzenleme yaptı.

Bakanlık tarafından hazırlanan "Enflasyon Düzeltmesi Uygulayan Şirketlerde Esas Alınacak Finansal Tablolara İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile 2023 ve sonrasındaki hesap dönemlerinde uygulanacak enflasyon düzeltmesine ilişkin olarak genel kurul ve yönetim organınca esas alınacak finansal tabloların belirlenmesi amaçlandı.

NELER DİKKATE ALINACAK?

Finansal tablolarını Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenen muhasebe standartlarına uygun hazırlamak zorunda olan şirketler tarafından kanunun 88'inci maddesine göre hazırlanan enflasyon düzeltmesi uygulanmış finansal tablolar esas alınacak.

Borsa güne nasıl başladı? BIST 100 endeksi kaç puan? Borsa güne nasıl başladı? BIST 100 endeksi kaç puan?

Bu kapsam dışında kalan şirketlerde, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun geçici 33'üncü maddesi ile Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 555) hükümleri uyarınca enflasyon düzeltmesi uygulanmış finansal tablolarla enflasyon düzeltmesi uygulanmamış finansal tablolar birlikte dikkate alınacak.

Bu kapsamda, serbest yedek akçelerden ve dağıtılabilir diğer kaynaklardan zarar mahsubu sonrasında kalan değerlerden kar payı dağıtımı yapılması, sermaye artırımı ve azaltımı, birleşme, bölünme, tür değişikliği işlemleri ile sermaye kaybı ve borca batık olma durumlarının tespitinde enflasyon düzeltmesi uygulanmış finansal tablolar esas alınacak. 3. fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla kanun veya şirket sözleşmesine göre net dönem karının esas alındığı; kar ve kazanç payı dağıtımlarında, yedek akçe ayrılmasında, intifa senedi sahiplerine ödeme yapılması ile dönem içerisinde dağıtılmış olan kar payı avansına ilişkin hesaplamalarda enflasyon düzeltmesi uygulanmamış finansal tablolar kullanılacak.

TİCARET SİCİLİNE TESCİL EDİLMİŞ OLAN SERMAYE TUTARI ESAS OLACAK

Şirketin sermayesine ilişkin yapılacak değerlendirmelerde, ticaret siciline tescil edilmiş olan sermaye tutarı esas olacak.

Enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan sermaye düzeltmesi olumlu farkları, diğer öz sermaye kalemlerine ilişkin olumlu farklarla bunların dışında kalan iç kaynakların, enflasyon düzeltmesinden kaynaklı zararlar dahil zararlar ve olumsuz farkları aşan kısmı Türk Ticaret Kanununun 462. maddesi kapsamında sermayeye ilave edilebilecek.

Enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan sermaye düzeltmesi olumsuz farklarıyla enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan diğer olumsuz farklar ise genel kurulda alınacak karara istinaden, sermaye azaltımı yoluyla veya olumlu farklar yahut diğer iç kaynaklarla mahsup edilebilecek.

Tebliğ hükümleri uyarınca alınacak kararlarda, şirketin ve kardan pay alacakların vergisel yükümlülüklerine ilişkin ilgili mevzuat hükümleri saklı olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı