Ulaştırma alanında birçok düzenleme içeren teklif, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Buna göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, deniz ve iç sular ile limanlarda fiyatlandırma ve denetlemede tam yetkili olacak. Havaalanlarındaki güvenlik önlemleri genişletilecek. Limanlara gelen gemilerden "sera gazı emisyonu" bedeli alınacak.

Yasa ile limanlarda demirleme ücretleri yeniden belirlenecek. Ücretler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca her yıl belirlenecek değerleme oranı kadar artırılacak.

DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDE YENİ KURALLAR

Deniz yetki alanları ile iç sularda kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerinde yetki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda olacak. Bakanlık bu hizmetleri, gerçek veya tüzel kişilere yaptırabilecek veya devredebilecek.

İstanbul ve Çanakkale boğazlarında ise kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek.

YEŞİL DENİZCİLİK TEŞVİK EDİLECEK

Düzenleme ile limanlara gelen veya ayrılan gemilerin saldıkları sera gazı emisyonları için bedel alınacak.

Bu ücretler yeşil denizcilik için araştırma, geliştirme, dönüşüm ve yeni yapım faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kullanılacak.

HAVAALANLARINDA YENİ DÖNEM

Yasa ile havalimanlarına girişte herkes cihazla aranacak. Kendisinin veya eşyasının elle aranmasını kabul etmeyen yolcu uçağa kabul edilmeyecek. Cihazla aranmanın yetersiz kaldığı durumlarda elle arama yapılacak.

YÖK Başkanı Özvar'dan, KKTC uyruklu öğrencilere ilişkin açıklama YÖK Başkanı Özvar'dan, KKTC uyruklu öğrencilere ilişkin açıklama

İnsansız hava araçlarının uçurulmasına ilişkin de düzenleme yapıldı.

Buna göre ruhsatsız İHA uçuranlar 60 bin lira, izinsiz paraşütle atlama yapanlar da 500 bin lira ceza ile karşı karşıya kalacak.  

İşte kabul edilen kanun teklifinin detayları...

Kanun'a göre, yurt içinde veya yurt dışında sivil havacılık faaliyeti gerçekleştiren veya yurt dışında yerleşik olup Türkiye'de sivil havacılık faaliyetleri kapsamında hizmet veren ya da hizmet vermek üzere başvuruda bulunan tüm yerli ve yabancı gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri, kamu kurum ve kuruluşları Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün yapacağı veya yaptıracağı denetim ve incelemeye tabi olacak.

Yapılacak denetimin esasları, denetim ekibinin seçimi ile görev, yetki ve sorumlulukları Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce hazırlanacak yönetmelikle belirlenecek.

Tüm gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri, kamu kurum ve kuruluşları, gerçekleştirdiği sivil havacılık faaliyeti ile ilgili; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün düzenlemelerini takip etmek, verdiği talimatlara uymak, taraf olunan uluslararası anlaşmalar doğrultusunda yapılan denetim ve inceleme kapsamında talep edilen bilgi ve belgeyi vermek ve her türlü tesis, ürün ve ekipmana erişimi sağlamakla yükümlü olacak.

Genel müdürlük tarafından görevlendirilen teknik denetçiler, denetimlerde; hava aracının uçuşa elverişli olmaması, mürettebatın ilgili hava aracı tipi için gerekli nitelikleri taşımaması veya uçuşu yürütecek fiziksel ya da zihinsel kapasiteye sahip olmaması, operasyonun can ve mal emniyeti için tehlike oluşturması, tespit edilen eksiklik veya bulguların can ve mal emniyeti ile uçuş emniyetini doğrudan ilgilendirmesi durumlarında, uygunsuzlukların ivedilikle düzeltilmesini istemeye, mevzuatta belirtilen gerekliliklerin uygulanmasını istemeye, havacılık işletmesinin ya da yeterlik belgesi gerektiren personelin veya havacılık hizmet sağlayıcılarının faaliyetini durdurmaya yetkili olacak.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen standartlara uygun teknik özelliklere sahip; gümrük, pasaport, sağlık ve bunlara benzer işlemlerin yapılması için kolaylıkları bulunan ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce sertifikalandırılan havaalanları, uluslararası hava trafiğine açılabilecek.

MİLLİ SİVİL HAVACILIK GÜVENLİK KURULU VE HAVACILIK GÜVENLİĞİ

Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun Milli Sivil Havacılık Güvenlik Kurulu ve havacılık güvenliğine ilişkin hükmünde yapılması öngörülen düzenlemeyle, tüm yolcular, havacılık güvenliğinin ihlal edilmemesiyle sınırlı olmak üzere, havaalanlarına ve hava araçlarına geçerken yanlarındaki eşyaları ile birlikte teknik cihazlarla ve gerektiğinde el ile kontrol edilecek ve aranacak. Ancak teknik cihazlarla yapılan kontrollerin sonuçlandırılamaması durumunda, bahse konu yolcu kendisinin ve eşyasının elle aranmasını kabul etmediği takdirde havaalanı ve hava aracına kabul edilmeyecek. Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşma hükümleri saklı olacak.

Havacılık güvenlik tedbirleri, can ve mal güvenliğini sağlamak, hava araçlarına, havacılık tesislerine ve kişilere yönelik yasa dışı eylemleri önlemek amacıyla genel kolluğun gözetiminde özel güvenlik görevlileri tarafından da yerine getirilecek.

Özel güvenlik görevlileri, havaalanı mülki idare amirinin yazılı emrine istinaden genel kolluk gözetiminde havacılık tesislerine girişte, kişilerin üstünü, eşya, bagaj, kargo ve mallarını teknik cihazlarla ve gerektiğinde el ile kontrol edebilecek ve arayabilecek.

Güvenlik sistemi veya cihazlarla yapılan kontrol sırasında bagaj, kargo ve diğer mallar, havacılık güvenliğinin ihlal edileceği şüphesinin ortaya çıkması durumunda, havaalanı mülki idare amirinin yazılı emrine istinaden yolcusu veya sahibi olmaksızın genel ve özel kolluk gözetiminde özel güvenlik görevlileri tarafından teknik cihazlarla ve gerektiğinde el ile aranabilecek; açılabilecek ve taşınması yasaklı nesneler emanete alınabilecek. Bu konuda, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun adli aramaya ilişkin hükümleri saklı olacak.

Havaalanı mülki idare amiri tarafından havacılık alanında çalışacak ve gizlilik dereceli bilgilere erişim sağlayacak kişiler, Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşması kapsamında uluslararası uygulamalara ve önlemlere uygun olarak belirlenen havaalanlarının güvenlik tahditli alanlarına refakat edilmeden erişim sağlayacak kişiler, bu alanlarda güvenlik kontrolü uygulamak ya da uygulanmasını sağlamaktan sorumlu kişiler ile yolcu dışındaki diğer kişiler hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü veya havaalanı mülki idare amirliği tarafından yolcu dışındaki kişiler için düzenlenen giriş izni veya yetki belgesi veya sertifikalarının güncellenmesi halinde yenilecek. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmadan güvenlik tahditli alana girecek yolcu dışındaki kişilere refakat edilmesi zorunlu olacak.

Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşma hükümleri saklı olup uçak mürettebatına; yolcuların mevcut olabileceği alanlarda, geldikleri veya gidecekleri hava aracının hemen yakınındaki alanlarda, mürettebata tahsis edilen alanlarda, mürettebat üyelerinin geldiği veya gideceği hava aracı ile giriş noktası veya terminal arasındaki bölgeler dışında kalan güvenlik tahditli alanlarda refakat zorunlu olacak.

HAVAALANLARI VE ÇEVRESİNDE YAPILAŞMA SINIRLAMALARI

Havaalanlarının ve ilgili tesis ile teçhizatın dahilinde ve çevresinde, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce belirlenen esaslar ve yayımlanan plan sınırları çerçevesinde hava trafiğini ve seyrüsefer yardımcı cihazlarını engelleyecek ve havacılık emniyetini ve güvenliğini tehlikeye düşürecek nitelikte ve yükseklikte bina, yapı, inşaat yapılması, ağaç ve direk dikilmesi, tesis kurulması ve yaban hayatının oluşmasına veya gelişmesine sebebiyet vererek havacılık emniyetini tehlikeye sokacağı değerlendirilen tesislerin kurulması yasaklanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, havaalanları ve seyrüsefer yardımcı cihazlarının etrafında havacılık emniyetini tehlikeye düşürebilecek yapı, bina, ağaç, direk gibi tesisleri ilgili mahallin en büyük mülki idare amiri aracılığıyla kaldırtabilecek.

Havaalanı ve çevresinde havacılık emniyetini tehlikeye düşürebilecek yapılar ile yaban hayatının oluşmasına veya gelişmesine sebebiyet verecek durumların tespit edilmesi halinde, havaalanı işletmecisi tarafından yapılacak tehlike değerlendirme çalışmaları Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce değerlendirilecek. Değerlendirme neticesinde uçuş emniyetini tehlikeye düşürebilecek hususların bulunduğuna karar verilmesi halinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı söz konusu tesislerin kaldırılması veya tehlikenin bertaraf edilmesini sağlamaya yönelik faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması da dahil olmak üzere gerekli işlemleri yapacak veya yapılmasını sağlayacak.

Uçuş izni almadan, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü veya mülki idare amirlerince belirlenen alanlar dışında insansız hava aracı uçuran ve genel kolluk kuvvetleri tarafından tespit edilen kişiler hakkında mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından 60 bin lira idari para cezası uygulanacak.

İDARİ PARA CEZALARI ARTIRILACAK

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, ulaştırma alanında düzenlemeler içeren Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre, sivil havacılıkta yetki ve yükümlülüklere aykırı davranılması durumunda uygulanacak idari para cezaları artırılacak.

Ticari hava işletmelerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından izin, işletme ruhsatı almaması, tarifelerdeki değişiklikleri bildirmemesi; Türk sivil hava araçlarının tescil edilmemesi; sivil havacılık personelinin yeterlilik belgesi almaması; uçakta işlenen suçları pilotun kanuni tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla yetkili makamlara bilgi vermemesi gibi durumlarda 1000 liradan 10 bin liraya kadar olan para cezası 20 bin liradan 500 bin liraya; sivil uçak sicilinde ve verilecek tescil belgesiyle ilgili işlemlere aykırı davranışta bulunanlara 500 liradan 10 bin liraya kadar olan para cezası 10 bin liradan 500 bin lira liraya çıkarılacak.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün sivil havacılığı düzenlemek maksadıyla alacağı önlemlere uymayanlara, 500 liradan 10 bin liraya kadar olan para cezası da 10 bin liradan 500 bin liraya yükseltilecek.

Türk Hava Sahasında işletilecek veya kullanılacak sivil İnsansız Hava Aracı (İHA) sistemlerinin ithali, satışı, ruhsatlandırılması, kayıt ve tescili, uçuşa elverişliliğin sertifikalandırılması, sistemleri kullanacak kişilerin sahip olması gereken nitelikleri, uçuş izinlerinin verilmesine ve hava trafik hizmetlerine ilişkin usul ve esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek.

İHA sistemlerinin ithaline, satışına, tesciline, ruhsatlandırılmasına, uçuşa elverişliliğin sağlanmasına, sistemleri kullanacak kişilerin sahip olması gereken niteliklere ilişkin düzenlemelere aykırılıkları tespit edilenlere Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 5 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

İZİNSİZ İHA UÇURANLARA 60 BİN LİRA PARA CEZASI

Uçuş izni almadan, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü veya mülki idare amirlerince belirlenen alanlar dışında insansız hava aracı uçuran ve genel kolluk kuvvetleri tarafından tespit edilen kişiler hakkında mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından 60 bin lira idari para cezası uygulanacak.

İnsansız hava aracı satan şirketlerin sorumlu işleticileri ve yöneticilerinin, satılan araç bilgileri ile satın alanların kimlik bilgilerini Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sistemine kaydettirmemeleri halinde ve yurt dışından bireysel olarak getirdiği veya yurt içinde devraldığı aracı en geç 3 gün içinde sisteme kaydettirmeyenlere verilecek para cezası, 5 bin liradan 50 bin liraya; kayıt esnasında gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar veya veri girişi yapanlara verilecek para cezası da 10 bin liradan 100 bin liraya çıkarılıyor.

Yasaya göre, devlet ormanları kapsamındaki alanlarda havaalanı ve havalimanı projeleri kapsamında, havaalanı ve havalimanı sınırları içerisinde hava ve kara tarafı için gerekli tesis alanları ile yolcuların zaruri ihtiyaçlarını karşılayacak sağlık, otel, motel, lokanta, dini tesis, alışveriş üniteleri gibi tesislerle akaryakıt istasyonu, lojistik, kargo tesisleri, yönetim ve idari binalar, geçici konaklama tesisleri ve terminal binaları için verilen izinlerden herhangi bir bedel alınmayacak.

POSTA HİZMETLER KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK

Türk Ticaret Kanunu'nun gemilerdeki yolcu taşımacılığında zorunlu sigorta yükümlülüğüyle ilgili hükmünde de değişikliğe gidiliyor. Buna göre, zorunlu sigorta bedelinin sınırı her kaza için yolcu başına, uluslararası sefer yapabilmek için ruhsat almış bir gemi ile yolcu taşındığı takdirde 250 bin özel çekme hakkından, uluslararası sefer için gerekli ruhsatı olmayan bir gemi ile yolcu taşındığı takdirde 100 bin özel çekme hakkından az olamayacak.

Kanunla, ayrıca Posta Hizmetler Kanunu'nda değişiklik öngörülüyor. Buna göre, evrensel posta hizmet yükümlüsü veya sağlayıcıları, aylık dönemler itibarıyla evrensel posta hizmeti kapsamındaki hizmetleri karşılamanın net maliyetini Bakanlığa bildirecek.

Evrensel posta hizmetlerine ilişkin giderleri karşılamak üzere evrensel posta hizmeti yükümlüsüne ya da sağlayıcısına avans ödenebilecek. Avans ödemesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenecek.

Sermayesinin yarıdan fazlası PTT'ye ait olan şirketlerde kamu kurum ve kuruluşlarına personel istihdam edilmesine dair mevzuat hükümlerine tabi olunmaksızın İş Kanunu'na tabi personel istihdam edilebilecek. Şirketlerde istihdam edilecek personelin işe alınması ve mali hakları hususlarında; görev yapılan unvan, eğitim, tecrübe, dil bilgisi ve alanında uzmanlığı esas alınmak kaydıyla ilgili şirketlerin yönetim kurulları yetkili olacak.

DİSİPLİN CEZALARI

Kanunla, Posta Hizmetleri Kanunu'na eklenen ek maddeyle disiplin cezaları ve uygulanacak haller belirlendi.

Buna göre, PTT'de idari hizmet sözleşmeli olarak görev yapan personel, disiplin cezaları ile ceza gerektiren fiil ve haller hususunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olacak.

Aylıktan kesme cezası, brüt sözleşme ücretinden 30'da 1 ile 8'de 1'i oranları arasında kesinti yapılması şeklinde uygulanacak. Kademe ilerlemenin durdurulması cezası; brüt sözleşme ücretinden 4'te 1'i ile yarısı oranlarında kesinti yapılması, devlet memurluğundan çıkarma cezası da bir daha PTT'de herhangi bir göreve alınmamak üzere sözleşmenin feshi suretiyle uygulanacak.

PTT'de idari hizmet sözleşmeli olarak görev yapan personel hakkındaki disiplin işlemlerinde, kanunda hüküm bulunmayan hallerde Devlet Memurları Kanunu'nun disiplin başlıklı bölümünde yer alan hükümler uygulanacak.

Kanunla, Posta Hizmetleri Kanunu'na eklenen ek madde ile disiplin cezası vermeye yetkili amirler ve kurullar da belirleniyor.

Posta Hizmetleri Kanunu'na eklenen ek madde ile görevden uzaklaştırma, "görevi başında kalmasında sakınca görülen personel hakkında alınan ihtiyati bir tedbir" olarak tanımlanırken, görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın herhangi bir safhasında da alınabilecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından araştırma ve geliştirme için ayrılan ödenekten, havacılık, uzay, raylı sistem ve denizcilik teknolojileri alanlarına destek verilebilecek.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, teklifin kabul edilmesinin ardından birleşimi 9 Temmuz Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

Editör: Elif Zülfigaroğlu