Görev yaptıkları esnada zaman zaman mahkumlarla fazla yakın olan infaz korkma memurları, hükümlü ve tutuklular tarafından tehdit, şantaj ve iftiralara maruz kaldıklarını belirterek iş ortamlarında can güvenliklerinin olmadığını belirtiyor. 

Kimi zaman mahkumlar tarafından saldırıya uğrayan infaz koruma memurları mevcut çalışma şartlarında can güvenlikleri de olmadığını belirtiyor. En temel hak olan yaşama hakları sürekli risk altında olan infaz koruma memurlar can güvenliklerinin sağlanmasını ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi için düzenleme yapılmasını bekliyor.

Yaşadıkları mağduriyetleri, zor anları ve psikolojik baskıları sosyal medya başta olmak üzere birçok mecrada dile getiren infaz koruma memurları çalışma şartlarında onları maddi manevi olumsuz etkileyen etmenlerin ortadan kaldırılmasını talep ediyor.

Mustafa Sarıgül, infaz koruma memurları için kanun teklifi sundu!

İnfaz koruma memurlarının “genel idari hizmetler sınıfı” adı altında görev yaptığını ve emniyet hizmetleri sınıfına dahil edilmeleri gerektiğini dile getiren Mustafa Sarıgül, geçtiğimiz günlerde Meclis'e kanun teklifi sundu.

Kanun teklifinin gerekçesi olarak şu ifadelere yer verildi:

Ülkemizde 296 bin kapasiteli 407 ceza infaz kurumunda hükümlü ve tutuklu sayısı yaklaşık 360 bin iken ceza ve tutukevlerinde asayişi sağlayan yaklaşık 60 bin Ceza infaz koruma memuru bulunmaktadır.

İnfaz ve koruma memurları, cezaevi ve ıslahevlerinde bulunan kişilerin düzen ve disiplininden sorumludur. Tutuklu ve hükümlülerin denetimi ve cezaevinin düzenini infaz ve koruma memuru sağlar. İnfaz ve koruma memurları güvenlik hizmetlerinin yanı sıra tutuklu ve hükümlülerin rehabilitasyonları süreçlerinde sistemin temel unsurlarından biri olarak görev yapmaktadırlar. Aynı zamanda, tutuklu ve hükümlülerle ceza infaz kurumu yönetimi ve diğer birimlerle olan iletişimi sağlayan önemli bir işlev yürütmektedirler.

Türk Diyanet Vakıf-Sen'den memurlara yönelik 10 önemli talep! Türk Diyanet Vakıf-Sen'den memurlara yönelik 10 önemli talep!

İnfaz ve koruma memurları, ceza infaz kurumu üst yöneticileriyle, meslektaşlarıyla, tutuklu ve hükümlülerle, halktan kişilerle, hâkimlerle, savcılarla, avukatlarla, askerlerle, iletişim içinde çalışan bir meslek grubu olarak önem teşkil etmektedir.

Yukarıda özetle belirtmiş olduğum cezaevlerinde iç güvenliği sağlamakla görevli olan infaz koruma memurları, ana odağı güvenlik olan bir işi icra etmelerine rağmen güvenlik hizmetleri sınıfında yer alamamakta, kadroları genel idari hizmetler sınıfı içinde bulunmaktadır. Teklif ile yaşanan bu adaletsiz durumun ortadan kaldırılması ve infaz koruma memur kadrolarının Emniyet hizmetleri sınıfına dâhil edilmesi amaçlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Bu madde ile Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak hizmet veren ceza infaz ve koruma memurlannm emniyet hizmetleri sınıfına alınması, diğer emniyet görevlileri gibi risk taşıyan infaz ve koruma memurlarının bu sımftan sayılmaması nedeniyle eşitler arasında oluşan ayrımcılığın giderilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir.

Kanun teklifinde ise şu ifadelere yer verildi:

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36. Maddesinin birinci fıkrası "VII. Emniyet Hizmetleri Sınıfı" başlıklı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"VII - EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI;

Bu sınıf, özel kanunlarına göre infaz koruma memuru ve baş memuru ile çarşı ve mahalle bekçisi, polis, komiser muavini, komiser, başkomiser emniyet müfettişi, polis müfettişi, emniyet amiri ve emniyet müdürü ve emniyet müdürü sıfatım kazanmış emniyet mensubu memurları kapsar.''

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür

İnfaz koruma memurları emniyet hizmetleri sınıfına dahil edilecek mi?

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin kanun teklifinı Meclis'e sundu. Teklif ile, infaz koruma memurlarının emniyet hizmetleri sınıfına dahil edilmesi amaçlanmaktadır.

Kanun teklifinin gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

İnfaz koruma memurları, cezaevlerinde çalışan tutuklu ve hükümlülerle doğrudan ilgilenen ve sorunlarını idareye yansıtan görevlilerdir. Cezaevi yönetiminin izin ve talimatlarına göre çalışırlar. Hükümlere yönelik cezaevi süreci sonrası topluma uyum çalışmalannda onlann destekçisi olarak da çalışma yaparlar. Sözleşmeli ve kadrolu olarak istihdam edilen infaz koruma memurlarının özlük hakları düzenlenmesi mutlak ihtiyaçtır. Diğer emniyet mensupları ile aynı sınıfta olmalarına karşın aynı haklara sahip değildirler. Özlük hakları bu bağlamda yetersizlik içermektedir.

Aynca, cezaevlerinde iç güvenliği sağlamakla görevli olan infaz koruma memurları, özünde güvenlik olan bir işi icra etmelerine rağmen güvenlik hizmetleri sınıfında yer alamamakta olup kadrolun genel idari hizmetler sımft içinde bulunmaktadır. Yaşanan bu adaletsiz durumun ortadan kaldırılması için infaz koruma memur kadroları güvenlik hizmetleri sınıfına dahil edilmelidir.

İnfaz koruma memurlarının emniyet hizmetleri sınıfına geçirilmesi için Meclis'e sunulan kanun teklifleri henüz bir cevaba kavuşmuş değil. Şu anda komisyon incelemesinde bulunan kanun tekliflerinin kabul edilmesini ve özlük haklarında iyileştirilme yapılmasını bekleyen infaz koruma memurları yetkililerden cevap bekliyor.