Halk Eğitim ve BELMEK’lerde mevsimlik işçi statüsünde A4’den kadrosuz, sözleşmeli çalışan 94 bini aşkın usta öğretici eşit çalışma saatleri, eşit ücretler, eşit çalışma koşulları olmaması nedeniyle çalışma hayatlarında sıkıntılar yaşıyor.

Aynı işi yaptıkları kişilerle farklı şartlara sahip olan usta öğreticiler birçok mecrada yetkililere seslenerek bir an önce çalışma şartlarında eşitlik sağlanmasını istiyor. 

Kadrolu öğretmenler hem maaş hem de ek ders ücreti aldığı halde, usta öğreticiler sadece ek ders ücreti alıyor ve bu da asgari ücretin çok altında kalıyor. 

Usta öğreticiler, eşit işe eşit ücret ilkesinin hayata geçirilmesini, çalışma saatlerinin makul düzeye indirilmesini, özlük haklarından faydalanabilmelerini ve kadroya geçirilmelerini istiyor. Bu taleplerinin karşılanması için seslerini duyurmaya çalışan usta öğreticiler, meslektaşlarıyla dayanışma içinde olmaya ve mücadele etmeye devam ediyor.

Kadroluların yaptığı bütün işleri yaptıklarını ancak eşit şartlara sahip olmadıklarını, özlük haklarının olmadığını belirtiyor. Kadrolu öğretmenler, ek ders ücreti artı maaş alıyor. Usta öğreticiler ile sadece ek ders ücreti aldıklarını ve onun da asgari ücretin çok altında olduğunu ifade ediyorlar. 

Fiili olarak öğretmen olan, derse giren, ders defteri dolduran, hatta çalıştığı yere göre nöbet bile tutan, gerek halk eğitim merkezlerinde gerekse mesleki eğitim merkezlerinde görev alan ve çalıştıkları kurumda öğretmen açığının yerini dolduran usta öğreticiler çalışma koşullarında, çalışma saatlerinde ve çalışma ücretlerinde iyileştirilme yapılmasını talep ediyor. 

Usta öğreticiler, ders karşılığı görev almaları nedeniyle aynı işi yaptıkları birçok eğitimcinin aksine özlük haklarına sahip değil. Kıdem ve ihbar tazminatı, iş güvencesi ve yıllık izinleri de olmayan usta öğreticiler ikramiye alamıyor.

Resmi tatillerde ise çalışamadıkları için ücret alamazken çalışmaları durumunda fazla mesai alamıyorlar. Maddi sıkıntılar yaşadıklarını ve iş güvenceleri olmadığı için baskıya uğrayabildiklerini söyleyen usta öğreticilerin kadro mücadelesi devam ederken haklarını yargı önünde de aramaya çalışıyorlar.

"BİZLER USTA ÖĞRETİCİLERİZ..."

Usta öğreticilermağduriyetini anlattı:

"Bizler Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Halk Eğitimi Merkezlerinde 7'den 70'e her yaş grubuna eğitim veren, ek ders saat ücreti karşılığında çalışan eğitmenleriz. Usta öğreticiler olarak, Sağlık Bakanlığına bağlı Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde, Rehabilitasyon Merkezlerinde yatan hastalara,Özel Eğitim Kurumlarında, Gençlik İl Spor Bakanlığına bağlı kurumlarda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Çocuk Esirgeme Kurumlarında, Kadın Sığınma Evlerinde vb.yerlerde, resmi kurumlarca talep edilen her yerde görev almaktayız. Görevimizi büyük bir özveri ile icra etmekteyiz. USTA ÖĞRETİCİLER, ülkemizde meydana gelen doğal afetlerde, pandemide, depremde, sel gibi felaketlerde her daim devletimizin yanında olmuş ve olmaya devam edecektir.

Düşük ücret alan, haftalık girmiş olduğumuz ders saatlerine göre SGK primleri eksik yatan, işsizlik sigortaları bulunmayan, yıllık 11 aydan fazla çalışmadıkları için kıdem tazminatından yararlanamayan  BİZ USTA ÖĞRETİCİLER olarak haklarımızı talep ediyoruz."

ÜCRETLİ USTA ÖĞRETİCİ DİLEKÇESİ

A) İŞ TANIMI: Halk eğitim merkezlerinde ve kamuya ait her kurumda yaygın eğitim genel müdürlüğü onaylı sanatsal, kültürel ve mesleki eğitim faaliyetleri gösteren eğitim görevlerini uygulayan usta unvanını kazanmış eğitim görevlileri Ücretli Usta Öğreticilerdir.

B) MEVCUT DURUM:

(1) Kurumlarda görevlendirilen ücretli usta öğreticiler, öğreticilik görevlerini plan ve program dâhilinde yürütürler. Bu kişiler, görevleri süresince Devlet memurlarının tutum, davranış ve vakarına uygun davranmakla sorumludur.

(2) Ücretli usta öğreticilere çalıştıkları ders saati karşılığında ek ders ücreti ödenir.

(3) Ders görevi ile görevlendirilen ücretli usta öğreticilerin günlük çalışma süresi en fazla sekiz ders saatidir. Müdür, cumartesi ve pazar günleri de dâhil olmak üzere ücretli usta öğreticilere günün 07.00 ile 22.00 saatleri arasında görev verebilir. Bu çalışma süresi haftada 40 ders saatini geçemez.

(4) Ücretli usta öğreticilere alan taraması görevi verilmez.

(5) Kursiyerlerin çeşitli nedenlerle öğrenime devam etmemeleri hâlinde kursun kapatılması durumunda, ücretli usta öğreticilerin başka bir kursta görev almaları sağlanır. Bu durumun mümkün olmaması durumunda görevlendirmeleri iptal edilir. Bu kişilere görev yaptığı süre kadar ücret ödenir.

(6) Ücretli usta öğreticilerin, birinci fıkrada belirtilen şartları taşımadıkları, görevlerinde Ek-5 değerlendirme formuna göre başarısız oldukları, bu yönetmelik hükümlerine uymadıkları kurum müdürlüğü, mülki idare amirleri veya denetlemeye yetkili birimlerce belirlenmesi durumunda, usta öğreticilerin görevlendirmeleri (Değişik ibare:RG-12/6/2021-31509) iptal edilir ve bu durum e-Yaygın sistemine işlenir. Bu kişilere görev yaptığı süre kadar ücret ödenir.

(7) Mücbir sebepler haricinde kurs onayından sonra göreve başlamayanlar ile verilen görevi bırakanlar için bir yıl süreyle kurslarda görevlendirilmez ve bu durum e-Yaygın Sistemine işlenir.

(8) Mevzuatta 12 ay sözleşme yapılır hükmü Ücretli Usta Öğreticiler için 11 ay diye kabul edilmiş olup,bu şekilde uygulanır.Ücretli usta öğreticiler, bir mali yıl içerisinde 11 aydan fazla görevlendirilemez.

(9) Milli Eğitim Bakanlığı usta öğreticileri memur veya sözleşmeli olarak kabul etmemekte; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da İŞÇİ saymamaktadır.

C) YAŞANAN DURUM;

(1) 657 sayılı Devlet Memurlarının sorumluluklarına uymak zorunda olup Özlük haklarından faydalanamayan,

(2) Kadrolu Usta Öğreticilerle aynı kurumlarda çalışıp, aynı işi yapan fakat aynı ücreti alamayan, hatta asgari ücretin altında çalıştırılan,

(3) SGK’sı tam yatmayan,

(4) Dini ve milli bayramlarda, okulların yarıyıl ve ara tatillerinde, kar tatillerinde, seçimlerden sonra tatil edilen günlerde de ücret alamayan,

(5) 23 Nisan, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos gibi milli bayramlarda görev aldığı halde ücret alamayan,

(6) Hastalık Durumunda SGK' sı ve ders saati ücreti kesilen,
(7) Kıdem Tazminatı olmayan,

(8) Mazeret ve Doğum İzni olmayan,

(9) Sigorta primi 12 ay yatmadığı için İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan,

(10) Yakın geçmişte küresel çapta yaşanan salgın ve ülkemizde yaşanan deprem, sel gibi doğal afetlerden sonra, Ücretli Usta Öğreticiler mesai mefhumu gözetmeksizin canla, başla çalışmalarına rağmen Hüküm gereği ders yapmamış sayılan ve herhangi bir ücret alamayan,

(11) 11 ay çalışabilir hükmü kabul edilmesine karşın, halk eğitim merkezi idarecilerinin inisiyatifinde kalarak;

a. Bazı halk eğitim merkezlerinde 40 saat kurs açamamak.

b. Ekim-Haziran ayları içinde ancak 9 ay çalışabilen Ücretli Usta Öğreticileriz.

D) TALEPLER:

(1) STATÜ.

(2) Sözleşmeli çalışmak ve yaz tatilinde kurs sıkıntısı çekmemek.

(3) Asıl işi Ücretli Usta Öğreticilik olan kişilerin görevlendirme önceliklerinin olması.

Ömer Fethi Gürer'den staj ve çıraklık mağdurlarına destek Ömer Fethi Gürer'den staj ve çıraklık mağdurlarına destek

(4) Dini ve mahalli bayramlarda, milli bayramlarda, kar tatillerinde, seçimlerden sonra tatil edilen günlerde de Ders saati ücretinin Kesilmemesi.

(5) Ders saati ücretimizin toplamda Asgari Ücretin üstünde olması.

(6) Doğum İzni olması.

(7) Tam sigorta.

(8) Halk eğitim müdürlüğü İdarecilerinin inisiyatifinde olmamak.

E) ÇÖZÜM ÖNERİLERİ:

(1) Ücretli Usta Öğreticilere STATÜ verilmesini.

(2) Özlük haklarının verilmesini.

(3) Önce; 11 Ay 29 gün sözleşmeli çalıştırılırıp 1 gün işten çıkartılması ve tekrar İşe geri alınmasını.

(4) 1 sene sonunda; Yılın 12 ayı tam sigortalı eğitim sıralama sistemine görevlendirilmesini.

(5) Ve toplamında 5. Yılını dolduran Ücretli Usta Öğreticilerin belli sınava tabi tutularak KADRO’YA alınmasını.

(6) KIDEM tazminatı hakkının verilmesini.

(7) Okullarda serbest etkinlik saatlerinde ders verilmesini.

(8) Toplum ruh sağlığı, özel eğitim kurumlarında daha fazla Usta Öğreticilerin görevlendirilmesinin yapılmasına ve şuanda uygulanan mevzuat gereği 1 öğrencinin yeterli olmasını.

(9) Köylerde yaşayan vatandaşlarımızın sosyal faaliyetlere katılabilmesi için 3 kursiyerin yeterli sayılmasını.

(10) Doğum İzni hakkı verilmesini.

ARZ EDERİZ.
 

Editör: Zeynep Peksoy