Çalışma Bakanlığı kamu ilan sayfası üzerinden yayınlanan ilanda en az lise mezunları arasından zabıta memuru, düz memur, itfaiye eri, V.H.K.İ, mühendis, anbar memuru, güvenlik görevlisi, tahsildar alımı yapılacağına yer verildi. 

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlanlara başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde:

● Türk vatandaşı olmak,
● Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
● Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
● Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
● Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
● İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Bakanlık duyurdu: KPSS'siz personel alımı gerçekleştirilecek! Bakanlık duyurdu: KPSS'siz personel alımı gerçekleştirilecek!